Neurologická ambulancia zabezpečuje komplexnú diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku a terapiu celého spektra akútnych aj chronických neurologických ochorení ako sú:

 • Bolesti hlavy

 • Vertebrogénne ochorenia – bolesti chrbtice

 • Cerebrovaskulárne ochorenia

 • Ochorenia periférnych nervov

 • Ochorenia svalov

 • Epilepsia

 • Neurodegeneratívne ochorenia, demencie

 • a iné…

 • Cieľom je poskytovať vysokoodbornú neurologickú starostlivosť s dôrazom na kvalitu, nie kvantitu
 • Pacient je náš partner, ktorého si vážime a preto mu venujeme dostatočný čas počas vyšetrenia. Na všetky vyšetrenia sa objednáva na vopred určený presný čas
 • Objednávanie pacientov je preferenčne cez www.neurotn.sk alebo telefonicky na 0911 344 180. Osobné objednávanie na ambulancii je možné po 12:00 hod. v pracovných dňoch
 • Bezbariérový prístup

Možnosti vyšetrenia

 • USG vyšetrenia extrakraniálnych prívodných mozgových ciev priamo na ambulancii novým USG prístrojom
 • Možnosť objednania na EEG, EMG, vyšetrenia evokovaných potenciálov
 • Vyšetrenie svalovej sily dynamometrom
 • Objednanie na dlhodobý ekg Holter monitoring na vylúčenie srdcovej arytmie ako príčiny NCMP
 • V prípade potreby spolupracujeme v rámci konzultácii s inými špecializovanými pracoviskami a ambulanciami:
  • neurochirurgické konzultácie – pracoviská UN Bratislava, UN Martin, FN Žilina, Nemocnica Sv. Michala Bratislava
  • cievne / angiologické konzultácie – angiologická ambulancia FN Trenčín, NÚSCH Bratislava, CINRE Bratislava
  • ortopedické/spinálne konzultácie – spinálna ambulancia FN Trenčín
  • rehabilitácia – spolupráca s rehabilitačnými pracoviskami v rámci Trenčína a okolia
  • kardiologická ambulancia v Trenčíne
  • periradikulárna terapia – PRT, ozónterapia liečba koreňových syndrómov v spolupráci s RDG oddelením FN Trenčín
  • liečba spasticity v spolupráci s neurologickým oddelením FN Trenčín

Extra benefity

 • v pláne je „Cievny program“ – program dispenzárnej starostlivosti o pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode /NCMP/ – program bude zahŕňať:
  • komplexné neurologické vyšetrenie á 6 mesiacov event. dľa potreby a stavu pacienta
  • USG vyšetrenia extrakraniálnych prívodných mozgových ciev á 6 mesiacov
  • vyšetrenie TK
  • vyšetrenie glykémie, lipidogramu, hemokoagulácie
  • doporučenie následných vyšetrení a zhodnotenie iných odborných vyšetrení realizovaných špecialistami  -t.j. komplexný management pacienta po NCMP aj so zhodnotením rizika recidívy NCMP a určenia adekvátnej liečby